Финансиски Лизинг

Финансиски лизинг

Финансискиот лизинг овозможува по истекот на Договорот да станете сопственик на Предметот на лизинг.

Давателот на лизинг е правен сопственик на Предметот на лизинг, додека економски сопственик е Корисникот на лизинг.

Јавете се на:

+ 389 (0) 70 363 905

Пишете ни на:

info@mobile.mk

Јавете се на:

+ 389 (0) 70 363 905

Пишете ни на:

info@mobile.mk