Хомологација

Хомологација

Според Законот за возила, возилата што ќе бидат увезени во Р.Македонија пред да бидат пуштени во сообраќај потребно е да се провери дали тие задоволуват некакви пропишани технички и еколошки барања. Техничката служба, како Инспекциско тело, од страна на Министерот за економија е овластена да врши испитувања на возилата и да дава одобренија за нивната сообразеност со барањата на технички регулативи.

Во зависност од тоа дали возилото кое имате намера да го увезете е од веќе одобрен тип во Р.Македонија или не, легализацијата на возилото се спроведува преку:

Идентификација и Оценка на Техничката Состојба на Возилата

Според Правилникот за идентификација и за идентификација и оценка на техничката состојба на возилата, постапката за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата се спроведува за:

Во случај кога во постапката на идентификација и оцена на техничката состојба се утврди дека возилото е преправено или поправено, постапката се прекинува, а одобрувањето на возилото продолжи со испитување и одобрување на соодветниот вид на преправка.

При позитивно извршена постапка за идентификација или позитивно извршена постапка за идентификација и оцена на техничката состојба за возилото се издава Согласност за регистрација.

Единечно Одобрување на Возила

Според Правилникот за единечно одобрување на возилата, единечното одобрување се врши на:

Доколку планирате да увезете возило, во тој случај ви е потребно Органот за одобрување (Бирото за метрологија), врз основа на наодот од Техничката служба да потврди дека вашето возило ги задоволува пропишаните барања. Во овој случај е потребно да ги имате следниве документи:

После испитувањето на увезеното возило, доколку резултатите од прегледот на возилото се позитивни, во тој случај Органот за одобрување – Бирото за метрологија во име на Министерството за економија потврдува дека прегледаното единечно возило ги исполнува пропишаните барања и согласно со тоа му се издава документ Единечно одобрение, врз основа на кој ќе ви издадеме Потврда за сообразност на вашето единечно одобрено возило. Со оваа Потврда на крајот го регистрирате возиото, со што завршува постапката на легализација на вашето увезено возило.

Закажи термин за Хомологација


Јавете се на:

+ 389 (0) 70 363 905

Пишете ни на:

info@mobile.mk

Јавете се на:

+ 389 (0) 70 363 905

Пишете ни на:

info@mobile.mk